Botó que mostra/amaga menú lateral
QUÈ ÉS EL POUM?
 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori que ha de permetre determinar les línies bàsiques de creixement i desenvolupament del municipi de cara als propers anys.

Fins avui, l’ordenació urbanística de Canet de Mar s’ha fet a través d’un conjunt de normes municipals conegudes com a Normes Subsidiàries. No obstant això, les darreres modificacions legislatives i l’evolució del municipi fan que les normes avui siguin insuficients i es necessiti eines més concretes i precises que permetin dissenyar el futur del municipi. L´inici dels treballs de redacció del POUM es va acordar formalment al Ple de l´Ajuntament del dia 26 de juliol de 2012.

Correspon als plans d´ordenació:

a) Classificar el sòl, amb vista a l´establiment del règim jurídic corresponent

b) Definir el model d´implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible.

c) Definir l´estructura general que cal adoptar per a l´ordenació urbanística del territori

d) Establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament

e) Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.


El POUM, d´acord amb les directrius de la legislació urbanística, ha de procurar un desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en compte les necessitats de creixement local, d'acord amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

El document resultant de tot el procés ha de contenir:

 • Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que s’escaiguin i:
  • Programa de participació ciutadana.
  • Justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic.
  • Mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
  • Informe de sostenibilitat econòmica
 • Plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori.
 • Normes urbanístiques.
 • Catàleg de béns a protegir.
 • Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
 • Documentació mediambiental.
 • Memòria social.
Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
canetdemar@canetdemar.cat
^