Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Documents
 

Aquí trobareu la documentació generada en el procés de redacció del POUM de Canet
de Mar i altra documentació d'interès:

DOCUMENTS D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM

aprovat al ple extraordinari de 26/07/2018

        
certificat aprovació provisional

certificat aprovació provisional

Fitxer: 180726_PLE_EXTRA_CERT_8_APROV_POUM.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 6
Mida: 225,29 kB

Volum I - Memòries

1 - 2. Memòria descriptiva i justificativa: INFORMACIÓ i ORDENACIÓ

3. Annexes:

3.1. Memòria social

3.2. Estudi d'avaluació ambiental estratègic

Document resum
Document de síntesi

3.3. Estudi de mobilitat generada

3.4. Estudi d'inundabilitat:

Memòria
Annex plànols
Annexos

3.5. Dictamen geològic

3.6. Fitxes polígons i sectors


Volum II - Normativa

Títol I.     Disposicions generals
Títol II.    Paràmetres urbanístics del POUM
Títol III.   Règim urbanístic del sòl
Títol IV.  Sistemes urbanístics
Títol V.   Règim del sòl urbà
Títol VI.  Règim del sòl urbanitzable
Títol VII.  Regulació del sòl no urbanitzable
Títol VIII. Disposicions addicionals, transitòries, finals i derogatòries
Títol IX.   Annexes normatius
Títol X.   Fitxes de béns protegits

Document - Normativa provisionalVolum III - Plànols

Plànols d'informació

Plànols d'ordenació


Volum IV - Programació

Document programació


Volum V - Document de síntesi

Document síntesi


DOCUMENTS D'APROVACIÓ INICIAL DEL POUM

       aprovat al ple extraordinari de 19/03/2015

Memòries - Volum I (part 1 i 2)

Fitxer Acrobat-PDF de (28,22MB)

Fitxer: VOLUM_I_MemA_ries.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 321
Mida: 28,22 MB


Annexes (part 3)

3.01.0 Memòria social

3.02.1 Estudi avaluació ambiental

3.02.2 Plànols avaluació ambiental

3.03.0 Estudi de la mobilitat generada

3.04.1 Memòria Estudi d’inundabilitat

3.04.2 Plànols Estudi d’inundabilitat

3.04.3 Annexes Estudi d'inundabilitat

3.05.0 Dictamen geològic

3.06.0 Fitxes de Polígons i Sectors

AA_1.pdf
AA_2.pdf
D5a_CA_mping_Victoria.pdf
D5b_Can_Gallina.pdf
D5c_Activitats_econ.pdf

PAU_1.pdf

PAU_2.pdf

PAU_3.pdf

PAU_4.pdf
PAU_5.pdf

PAU_6.pdf

PAU_7.pdf
PAU_8.pdf
PAU_9.pdf
PAU_10.pdf
PAU_11.pdf
PAU_12.pdf
PAU_13.pdf
PAU_14.pdf
PAU_15.pdf
PAU_16.pdf

PAU_17.pdf

PAU_18.pdf

Normativa - Volum II
Plànols - Volum III
A_1.1_SuspenciA__llicA_ncies_5000.pdf
A_1.2_SuspenciA__llicA_ncies_5000.pdf
I_1_Emmarcament_terr._25000.pdf
I_2_Ortofotomapa_10000.pdf
I_3.1_Topografia_10000.pdf
I_3.2_Topografia_5000.pdf
I_4_Arees_de_risc_5000.pdf
I_5_Espais_interes_paisatgistic_10000.pdf
I_6.1.a_Hidrografia_10000.pdf
I_6.1.b_Hidrografia_5000.pdf
I_6.1.c_Hidrografia_5000.pdf
I_6.1.d_Inundabilitat_5000.pdf
I_6.1.d_Zones_inundables_5000.pdf
I_6.1.e_Inundabilitat_5000.pdf
I_6.1.e_Perillositat_Inundabilitat_5000.pdf
I_6.2.a_Vegetacio_5000.pdf
I_6.3.a_Usos_del_sol_5000.pdf
I_6.3.b_Usos_del_sol_5000.pdf
I_7.1_Serveis_Aigua_5000.pdf
I_7.2.a_Serveis_Sanejament_5000.pdf
I_7.3_Serveis_Electricitat_5000.pdf
I_7.4_Serveis_Gas_5000.pdf
I_7.5_Serveis_Telecomunicacions_5000.pdf
I_7.6_Serveis_Hidrants_5000.pdf
I_8.1_Mobilitat_5000.pdf
I_8.2_Usos_del_sol_3000.pdf
I_8.3_AlA_ades_edificacio_3000.pdf
I_8.4.a_InformaciA__cadastral_5000.pdf
I_8.4.b_InformaciA__cadastral_5000.pdf
I_9.1_Muc_classificacions_10000.pdf
I_9.2_Directrius_PDUSC_10000.pdf
I_9.3.a_Directrius_PTMB_10000.pdf
I_9.3.b_POUM_PTMB_10000.pdf
I_9.4.a_Planejament_vigent_5000.pdf
I_9.4.b_Planejament_vigent_5000.pdf
O_1.1_ClassificaciA__del_sA_l_5000.pdf
O_2.1._OrdenaciA__sA_l_5000.pdf
O_2.2._OrdenaciA__sA_l_5000.pdf
O_3.1.a_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.b_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.c_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.d_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.e_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.f_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.g_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.h_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.i_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.j_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_3.1.k_OrdenaciA__sol_1000.pdf
O_4.1._Serveis_Aigua_5000.pdf
O_4.2.a._Serveis_Sanejament_5000.pdf
O_4.2.b._Serveis_Sanejament_5000.pdf
O_4.3._Serveis_Electricitat_5000.pdf
O_4.4._Serveis_Gas_5000.pdf
O_4.5._Serveis_Telecomunicacions_5000.pdf
O_4.6._Serveis_Hidrants_5000.pdf
O_5.1_Torrent_dels_Ledoners_5000.pdf
Programació - Volum IV
Document de síntesi - Volum V
AVANÇ DEL POUM
Memòria de l'Avanç del POUM
Memòria AVANÇ POUM

Memòria AVANÇ POUM

Fitxer: 01_MEMORIA_AVANC_26_setembre_2013.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 211
Mida: 7,09 MB

L'Avanç del POUM es va aprovar per unanimitat del Ple municipal, el dia 26 de setembre de 2013

Plànols
1.01.0 Emmarcament territorial
1.02.0 Ortofotomapa municipal
1.03.0 Topografia
1.03.1 Topografia
1.04.0 Hidrografia
1.04.1 Hidrografia
1.04.2 Hidrografia
1.05.1 Vegetació
1.05.2 Vegetació
1.06.1 Usos del sòl
1.06.2 Usos del sòl
1.07.0 Àrees de risc i impactes ambientalment rellevants
1.08.0 Serveis existents – aigua
1.09.1 Serveis existents – sanejament
1.09.2 Serveis existents – sanejament
1.10.0 Serveis existents – gas
1.11.0 Serveis existents – xarxa d’electricitat
1.12.0 Serveis existents – xarxa de telecomunicacions
1.13.0 Sistemes d’espais lliures i equipaments
1.14.0 Mobilitat (infraestructures viàries i ferroviàries)
1.15.0 Usos del sòl
1.16.0 Alçades existents
1.17.1 Informació cadastral
1.17.2 Informació cadastral
1.18.0 Mapa urbanístic de Catalunya
1.19.0 Pla Director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)
1.20.0 Pla Territorial metropolità de Barcelona (PTMB)
1.21.1 Planejament vigent
1.21.2 Planejament vigent
Plànols alternatives
2.1 Règim del sòl. Alternativa “0”
2.2 Règim del sòl. Alternativa “1”
2.3 Règim del sòl. Alternativa “2”
2.4 Sistema d’equipaments i d’espais lliures. Alternatives
2.5 Mobilitat. Alternativa “A”  
2.6 Mobilitat. Alternativa “B”
2.7 Mobilitat. Alternativa “C”
Plànol proposta
2.8 Proposta
ALTRA DOCUMENTACIÓ DEL POUM
Directrius, Criteris i Objectius del POUM

El document es va aprovar per Ple municipal, el dia 29 de novembre de 2012

Programa de Participació Ciutadana del POUM

El Programa es va aprovar per Ple municipal, el dia 26 de juliol de 2012

Documentació informativa per al Taller participatiu

La documentació va ser lliurada als participants del taller, el dia 23 de febrer de 2013

ALTRA DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

Normes Subsidiàries municipals

Agenda 21