Botķ que mostra/amaga menú lateral
La cartellera - TAULER D'ANUNCIS

D'acord amb el dictamen CNS 6-2011 de l'Agčncia Catalana de Protecciķ de Dades sobre la publicaciķ de les actes de la Junta de Govern Local a la web municipal, les sessions d´aquest ōrgan no tenen carācter públic, tal i com estableixen els articles 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del rčgim local, i 156.1 del Text refķs de la Llei municipal i de rčgim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

En el mateix sentit, l'article 113.1 b) del Reglament d'organitzaciķ, funcionament i rčgim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no sķn públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i la tramesa a la comunitat autōnoma i l'Administraciķ de l'Estat, i de la tramesa d'una cōpia de l'acta a tots els membres de la corporaciķ.

Des de l'Ajuntament de Canet de Mar, amb clara voluntat de transparčncia de cara a la ciutadania pel que fa a les decisions preses pels cārrecs electes en l'exercici de les seves funcions, hem publicat les actes de les Juntes de Govern Local des de l'any 2004, poc temps després que el web institucional entrés en funcionament. Per tal de ser fidels a aquesta voluntat de govern obert, en la mesura que sigui possible, publicarem una versiķ de les actes a les quals haurem tret tota referčncia a dades de persones físiques.  Per tot aixō, hem retirat d'aquest web les actes que hi teníem publicades fins ara i que responien, com hem dit, a l'única voluntat d'oferir als ciutadans el dret d'accés a la informaciķ en poder de l'administraciķ pública i de transparčncia i bon govern.

Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
canetdemar@canetdemar.cat
^