Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Divendres, 08.04.2011
 • Concepte
  La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 d´abril de 2011, ha acordat aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació, per procediment obert i tramitació urgent, del servei de neteja de les vies públiques de Canet de Mar.
 • Entitat adjudicadora
  Ajuntament de Canet de Mar
 • Dependència que tramita l'expedient
  Secretaria. Secció de contractació
 • Número d'expedient
  4/2011
 • Pressupost base de licitació

  Import Net euros: 665.702,16
  IVA 8%: 53.256,17
  Import total euros: 718.958,33

 • Termini de presentació
  18 de maig de 2011
 • Obertura de les ofertes

  Data: 19 de maig de 2011
  Hora: 13 h
  Lloc: Ajuntament de Canet de Mar

 • Documents relacionats

  Anunci adjudicació:

  CATCert certifica que en data 18-07-2011 15:00:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Anunci formalització contracte:

  CATCert certifica que en data 01-08-2011 10:12:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Anunci:

  CATCert certifica que en data 08-04-2011 14:28:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Plec de clàusules:

  CATCert certifica que en data 08-04-2011 14:39:18 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Anunci composició Mesa:

  CATCert certifica que en data 28-04-2011 10:21:34 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Plànol:

  Descarrega plànols