Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimarts, 12.12.2017
 • Concepte

  Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1450/2017, de data 5 de desembre, s'ha resolt aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, per procediment obert.
  Simultàniament es convoca procediment obert per a l'adjudicació d'aquest contracte.

 • Documents relacionats
  CATCert certifica que en data 31-05-2018 17:04:41 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 29-03-2018 13:44:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 02-01-2018 10:14:19 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 12-12-2017 13:28:42 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 12-12-2017 13:29:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 19-12-2017 08:55:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.