Botó que mostra/amaga menú lateral
Habitatges d'ús turístic
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònic
 • Descripció

  Són aquells habitatges cedits pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada.

  Els habitatges d´ús turístic se cedeixen sencers, i no se´n permet la cessió per estances.

  L´estada per temporada es considera, l´ocupació de l´habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, podent-se cedir dues o més vegades dins el període d´un any.

  La destinació d´un habitatge a l´ús turístic no és possible si està prohibida per l´ordenació d´usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

 • On es pot fer?

  Presentar la documentació sol·licitada al Registre de l'Ajuntament de Canet de Mar, c/ Ample, 11

  Nota: Cal comunicar a l'Ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol·licitud (baixes, modificacions de les dades)

  Informació i consultes:
  Àrea de Turisme
  Vil·la Flora – Ajuntament de Canet de Mar
  Tel: 937954625

 • Requisits que es demanen

  1. Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges.

  2. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

  3. Han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, tot en perfecte estat d’higiene.

  4. El propietari o persona gestora, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

  5. El propietari o persona gestora, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.

  6. Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i han d’estar a l’abast de les persones usuàries, en un lloc adequat dins de l’habitatge. (es poden descarregar des del web de l’Agència Catalana de Consum www.consum.cat)

  7. Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible:

  • a) El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. (www.consum.cat)
  • b) El número de telèfon donat per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’habitatge.
  • c) El número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici
 • Procediment

  - Complimentar el document Comunicació prèvia d’inici d’activitat (model oficial facilitat per l’ajuntament), subscrita pel propietari i també, si escau, per la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió de l’habitatge en qüestió i, en el qual es fa una declaració responsable de disponibilitat de cèdula d’habitabilitat i d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi.

  - Pel supòsit que el mateix propietari titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació, una relació dels habitatges i les seves dades i capacitat, segons ANNEX 1 (model oficial facilitat per l’ajuntament).
  Excm. Ajuntament de Canet de Mar. Àrea de Turisme - Habitatges d’ús turístic – Guia per a propietaris / propietàries

  - Liquidar la taxa de procediment de comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic de 57,74€ (Ordenança fiscal núm.21 de data 4 d’abril de 2013), al següent compte corrent, a nom de l’Ajuntament de Canet de Mar:
  BBVA – IBAN: ES71 0182 6035 4802 0850 4375
  Indicant el nom del propietari titular de l’activitat i el concepte “Procediment comunicació prèvia inici habitatges d’ús turístic”
  L’interessat haurà d’adjuntar a la comunicació prèvia, l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

  - Presentar la documentació sol·licitada al Registre de l’Ajuntament de Canet de Mar, c/ Ample, 11
  Nota: Cal comunicar a l’ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol·licitud (baixes, modificacions de les dades)

  - El propietari o la persona gestora en qui delegui, ha de remetre a la Direcció General de la Policia, Registre de viatgers als establiments d’hostalatge, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana. www.mossos.gencat.cat

 • Quins documents s'han de portar?

  - Fotocòpia del DNI/NIF del/de la propietari/ària

  - Fotocòpia del DNI o NIF del/ de la representant legal

  - En cas d’actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació legal (poders, autorització apud acta, contracte de mediació o qualsevol altre document vàlid en Dret)

  - Fotocòpia del DNI/NIF de la persona o empresa gestora

  - Certificat/escriptures de propietat

  - Fotocòpia de la Cèdula d’Habitabilitat vigent

  - Comprovant de liquidació de la taxa de procediment de comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic

  - Model oficial de la comunicació prèvia d’inici d’activitat per habitatges d’ús turístic i, si correspon, l’annex amb la relació d’altres habitatges que es comuniquen.

 • Taxa

  - Taxa de procediment de comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic de 57,74 euros

  - Taxa Turística (impost propi de la Generalitat de Catalunya). El propietari o persona gestora en qui delegui, ha d’autoliquidar a l’Agència Tributària de Catalunya, l’impost sobre les estades en establiments turístics, mitjançant model 950 a la web www.e-tributs.cat. Tarifa resta de Catalunya – Resta d’establiments i equipaments – 0´90€ per persona/dia, màxim 7 unitats d’estada (exempció per als igual o menors de 16 anys).
  Període de liquidació: entre els dies 1 i 20 del mes següent del trimestre corresponent. Exemple: la corresponent al primer trimestre de l’any, entre els dies 1 i 20 d’abril ; la corresponent al segon trimestre de l’any, entre els dies 1 i 20 de juliol i així successivament.

 • Documents
  Comunicació habitatge ús turístic - 2018

  Comunicació prèvia inici activitat

  Fitxer: Comunicacio_habitatge_us_turistic_2018.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 123,28 kB

  Comunicació habitatges ús turístic annex

  Comunicació habitatges ús turístic annex

  Fitxer: Comunicacio_habitatges_us_turistic_annex1.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 71,01 kB

  Autorització per la publicitat al web de la Generalitat de Catalunya

  Autoritzacó publicitat web Generalitat

  Autoritzacó publicitat web Generalitat

  Fitxer: PUBLICITAT_WEB_GENERALITAT_PIS_TURISTIC.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 62,28 kB

  Comunicació per donar de baixa un habitatge d'ús turístic

  Comunicació baixa habitatge d'ús turístic

  Comunicació baixa habitatge d'ús turístic

  Fitxer: Baixa_habitatge_A_s_turA_stic.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 122,01 kB

  Comunicació de canvi de dades d'un habitatge d'ús turístic

  modificació habitatge d'ús turístic

  modificació habitatge d'ús turístic

  Fitxer: Modificacio_habitatge_us_turistic_set18.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 505,81 kB

 • Enllaços i informació relacionada
  • Guia Oficial en línia d’establiments turístics de la Generalitat de Catalunya i on hi consten els habitatges d’ús turístic de Canet inscrits. Mitjançant la Guia oficial d'establiments turístics podeu consultar tots els allotjaments turístics de Catalunya, càmpings, hotels, establiments de turisme rural, apartaments turístics, habitatges d'ús turístic i agències de viatges. Amb aquest cercador de la Direcció General de Turisme podeu obtenir la informació permanentment actualitzada sobre el conjunt d'establiments turístics per comarca, municipi, modalitat, categoria, serveis oferts, preus orientatius i marques turístiques (Barcelona, Catalunya Central, Costa Brava, Costa Daurada, Costa Barcelona, Pirineus, Terres de l'Ebre, Terres de Lleida i Val d'Aran).
  • Web genèric de la Generalitat: http://www20.gencat.cat/
Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
canetdemar@canetdemar.cat
^