ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Noves mesures urgents complementaries de suport a l'economia i l'ocupació
PUBLICAT Dilluns, 27.04.2020
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic

La PIMEC ens ha fet arribar les noves mesures urgents complementaries aprovades de suport a l'economia i a l'ocupació laboral. Des de l'Espai de 'Promoció Econòmica On Line' us les fem arribar.

Lloguers dels locals comercials: s'allibera la fiança dipositada a canvi de les quotes del lloguer durant el confinament

Mitjançant el RDL 15/2020, publicat ahir al BOE, han entrat en vigor una sèrie de mesures relatives al pagament de la renda dels lloguers de locals comercials i industrials.  Cal destacar que l´aplicació de les mesures parteix de la base de les característiques del propietari i el llogater.

Lloguers de locals comercials i industrials en els quals el propietari té el caràcter de gran tenidor:

S´aplica als contractes de lloguer en els quals el propietari sigui una empresa o entitat pública d´habitatge o gran tenidor, entenent-se aquest com la persona física o jurídica que és titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters o una superfície construïda de més de 1.500 m². També, s´aplica als llogaters autònoms i pimes.

El termini per demanar-la és d´un mes des de l´entrada en vigor del RD 15/2020 i s´aplica en defecte de pacte o acord entre les parts i de forma automàtica –en defecte de pacte- i afecta el període de temps que duri l´estat d´alarma i les seves pròrrogues. Inclús, es pot dilatar més enllà de la finalització d´aquest estat, si el termini fos insuficient respecte a l´impacte provocat per la Covid-19 al llogater, però sense excedir en cap cas els 4 mesos.

L´ajornament de la renda no provoca meritació d´interessos ni penalitzacions i s´efectua mitjançant fraccionament de les rendes. Es farà durant el termini de dos anys a comptar des de la següent mensualitat de renda i el pagament es farà a partir de l´aixecament de l´estat d´alarma i les mensualitats següents, sense que pugui superar-se, en cap cas, els 4 mesos en total (en cas que el termini marcat per la finalització de l´estat d´alarma sigui insuficient per l´impacte provocat per la Covid-19) i sempre dintre del període de vigència del contracte.

Lloguers de locals comercials i industrial en els quals el propietari no sigui gran tenidor:

S´aplica als llogaters autònoms i pimes. El termini per demanar-la és d´un mes des de l´entrada en vigor del RD 15/2020 i existeix la possibilitat d´aplicar la fiança al pagament total o parcial de les rendes, sempre que el llogater reposi la mateixa en el termini d´un any des de l´acord o en el període de vigència del contracte si és inferior a l´any.

Requisits per accedir a les mesures:

Pel que fa als autònoms:

a)  Estar en situació d´alta d´autònom en el moment de la declaració de l´estat d´alarma efectuat mitjançant RD 463/2020.

b)  Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència de ´entrada en vigor de Real Decret 463/2020 o per ordres dictades per Autoritats emparades en el citat RD.

Les circumstàncies anteriors s´acrediten mitjançant certificat expedit per l´AEAT o organisme competent de la comunitat autònoma sobre la declaració de cessament de l´interessat.

c)  En el cas de no ser una activitat directament suspesa pel RD 463/2020, haurà d´acreditar el descens de la facturació del mes natural anterior a la so.licitud de l´ajornament en al menys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany el mes referit a l´any anterior.

Aquest extrem s´acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable del llogater, sense perjudici de la possibilitat del propietari de requerir els llibres comptables.

Pel que fa a les pimes:

Que no superin els límits del disposat l´article 257 de la Llei de Societats de Capital.  És a dir que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d´ells, almenys dues d´aquestes circumstàncies:

 • Que el total de les partides de l´actiu no superi els quatre milions d´euros.
 • Que l´import net de la seva xifra de negocis anual no superi els 8 milions d´euros.
 • Que el número mitjà de treballadors empleats durant l´exercici no sigui superior a 50.

Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència de ´entrada en vigor de Real Decret 463/2020 o per ordres dictades per Autoritats emparades en el citat RD.

Les circumstàncies anteriors s´acrediten mitjançant certificat expedit per l´AEAT o l'organisme competent de la comunitat autònoma sobre la declaració de cessament de l'interessat.

En el cas de no ser una activitat directament suspesa pel RD 463/2020, haurà d´acreditar el descens de la facturació del mes natural anterior a la sol·licitud de l´ajornament en al menys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestres al qual pertany el mes referit a l´any anterior.

Aquest extrem s´acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable del llogater, sense perjudici de la possibilitat del propietari de requerir els llibres comptables.

La persona que havia comunicat una baixa voluntària, per anar a treballar a un altre lloc i per causa de la  COVID s'ha quedat sense atur, ara amb una carta de l'empresa passa a situació d'atur

Pròrroga del teletreball i drets entorn els horaris i la reducció de la jornada:

Amb l´objectiu de garantir la protecció de les persones treballadores i de garantir l´atenció a les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar, es prorroga durant dos mesos, fins al 17 de juny, el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d´adaptació de l´horari i de reducció de la jornada.

 ERTO derivat de causa de força major:

Al Preàmbul V, el qual avança les mesures per facilitar l´ajustament de l´economia i protegir l´ocupació, es recorda que el RDL 8/2020, de 17 de març, va adoptar mesures en matèria de suspensió de contractes i reduccions de jornada (ERTOs).

Aquesta normativa va introduir una definició d´una de les circumstàncies en les quals es pot motivar l´ERTO, la força major, diferent de la qual estava configurada pels tribunals; creava un concepte legal que implica l´apreciació d´aquesta causa quan el fet que motiva la mesura d´ERTO es troba directament vinculat i en exclusiva a la situació d´excepcionalitat derivada de la crisi sanitària, corresponent a l´autoritat laboral constatar l´existència dels fets descrits, el vincle entre aquests fets i l´activitat de l´empresa, així com la proporcionalitat de la mesura.

Recordem que les circumstàncies existents en les quals es podia motivar l´apreciació d´una causa de força major, d´acord amb aquest decret, són les següents:

 • Suspensió/cancel·lació d´activitats.
 • Tancament temporal de locals d´afluència pública.
 • Restriccions en el transport públic i de la mobilitat de persones o mercaderies.
 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l´activitat.
 • Situacions urgents i extraordinàries degut al contagi de la plantilla o a l´adopció de mesures d´aïllament preventiu per l´Autoritat Sanitària.

Tenint en compte això, el nou Reial Decret-Llei 15/2020 introdueix la possibilitat d´apreciar una força major parcial. Aquesta circumstància s´apreciarà quan alguna de les causes anteriorment detallades no afecti la totalitat de la plantilla o a la totalitat de l´activitat, respecte d´aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi.

Aquest nou RDL reforça els mecanismes de control i sanció dels comportaments de les empreses. Així, es regula amb precisió la sanció a imposar a les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions en les dades proporcionades, que consisteix en la devolució íntegra per part de l´empresa de les prestacions indegudament percebudes per les seves persones treballadores. Això, s´introdueix a l´article 23 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l´Ordre Social.

 Protecció de persones treballadores fixes discontinues:

Aquesta mesura laboral es configura per reforçar la protecció de les persones treballadores contractades en virtut de contracte fixe discontinu, ampliant la cobertura regulada al RDL 8/2020 a aquelles persones treballadores que no hagin pogut ser incorporades a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència de la Covid-19 i que, o bé disposant dels períodes d´ocupació cotitzada suficient no compleixen amb el requisit de situació legal d´atur, o bé no poden accedir a la prestació d´atur per no disposar del període de cotització necessari per accedir-hi.

Si aquestes persones es troben adscrites a un ERTO, tindran els mateixos beneficis que les persones treballadores amb contracte ordinari i, si aquestes persones es troben en període d´inactivitat productiva, a l´espera de l´arribada de la data de la seva crida i reincorporació, però com a conseqüència de la crisi això no succeeix, també es podran beneficar de la prestació d´atur. A més, les persones que, sense estar a la situació anterior vegin interrompuda la seva prestació de serveis com a conseqüència de l´impacte de la Covid-19 durant els períodes en els quals, de no haver concorregut aquesta circumstància, haguessin estat d´activitat, podran tornar a percebre aquesta prestació durant un màxim de 90 dies. D´altra banda, les persones que acreditin que no han pogut reincorporar-se a la feina en la data prevista, i fossin beneficiaris de prestacions en aquell moment, no veuran suspès el dret a la prestació que vinguessin percebent.

 Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social:

Aquesta mesura laboral consisteix en la modificació de l´article 35 del RDL 11/2020, per atorgar una major seguretat jurídica al procediment a seguir per l´ajornament de deutes amb la Seguretat Social:

Suspensió dels terminis de funcionament i l´actuació d´inspecció de treball:

Es contempla la suspensió dels terminis en l´àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l´excepció dels casos en els quals la intervenció d´aquest organisme sigui necessària per garantir la protecció de l´interès general o per estar relacionada amb la Covid-19. Així, la vigència de l´Estat d´alarma no computarà a efectes dels terminis de duració de les actuacions comprovatòries, ni tampoc computarà aquest període en la duració dels terminis fixats pels funcionaris pel compliment de qualsevol requeriment, tret de que aquestes tinguin una relació directa amb la Covid-19. Per últim, queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per exigir responsabilitats al que es refereix al compliment de la normativa d´ordre social.

 Protecció legal davant diferents supòsits:

 • Extinció durant el període de prova (Art. 22): es considera situació legal d´atur aquella en la que s´ha extingit el contracte de la persona treballadora durant el període de prova des del passat 9 de març de 2020, amb independència de la causa per la qual s´ha extingit la relació laboral anterior.
 • Baixa voluntària (Art. 22): es considera situació legal d´atur aquella en la que s´ha extingit el contracte per part de la persona treballadora (baixa voluntària) des del passat 1 de març, per disposar d´una oferta laboral ferma que no s´ha arribat a materialitzar com a conseqüència de la Covid-19. Aquesta circumstància s´acreditarà mitjançant comunicació escrita per l´empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte de treball laboral.

Disponibilitat excepcional dels plans de pensions (Art. 23): en determinats supòsits, els participants dels plans de pensions del sistema individual i associat, podran sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats en supòsits de:

 • Haver estat inclosos en un ERTO.
 • Ser titular de negoci l´activitat del qual s´hagi suspès.
 • Cessament d´activitat d´autònoms com a conseqüència de la Covid-19.
^