Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Documents
 

Planejament vigent

POUM banner genèric

El planejament general vigent a Canet de Mar és el Pla d'ordenació urbanística municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona publicat a la sessió de 18 de juliol de 2019.

Aquest acord i les normes urbanístiques corresponents han estat publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7958 de 12 de setembre de 2019.

Aquest apartat, junt amb el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels documents vigents i en permet la consulta telemàtica.

POUm banner documents 1


Continuen sent vigents els instruments i les figures de planejament següents:

DOGC 5922 / 18-07-2011 pàgina 39550
Pla de millora urbana per a l'ordenació volumètrica de determinats elements protegits pel catàleg de patrimoni.

DOGC 5924 / 21 - 05 - 2013 pàgina 6379
Pla especial i Catàleg de les masies i cases rurals de Canet de Mar


Enllaços:

Govern obert: transparència

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya