ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
El cercador


 
Cercant les paraules HORA, DEL i CONTE
Documents trobats: 697   Llistats: 11 - 20
CARTELLERA MUNICIPAL ~ 13-11-2014 ~ Serveis generals ~ Secretaria
han tret totes les dades de caracter personal que contenen per tal de donar compliment a la legislacio ... proteccio de dades. caracter ordinari hora que comença 9.10 hores hora que acaba 12.12 ... mompel tusell secretaria de la corporacio. ordre del dia 1 aprovacio si s escau de l acta de la ... baro xx de canet de mar 3 relacio de decrets des del dia 22 fins al 26 de novembre de 2010 4 precs i ... la sessio de la junta de govern local ordinaria del dia 2 de desembre i de conformitat amb allo que ... disposa a l article 110 del decret legislatiu 2 2003 de 28 d abril pel qual ... i de regim local de catalunya i l article 109 del rof es proposa la seva aprovacio. 2.- proposta ... per una entitat ambiental de control acompanyada del certificat emes pel tecnic director de l ... del projecte en el qual s indiques l adequacio de l ... favorable a la qual s hi acompanya el certificat del tecnic director de l execucio del projecte. vist ... data 3 de desembre d enguany el contingut literal del qual es transcriu a continuacio na silvia ... amb la instancia al.ludida al començament del present informe registrada d entrada el 2 de ... visat acompanyat d uns planols sense escala que contemplen la realitat del centre residencial. en ... a la prevencio d incendis. respecte de l examen del conjunt de mesures correctores per determinar el ... a simple vista. no obstant si s escau al llarg del desenvolupament normal de l activitat caldra fer ... seguiment dels sorolls generats. a la vista de tot l esmentat ... quatre anys i a revisions periodiques a instancia del titular de l activitat cada vuit anys. tercer.- ... instal.lacio visible des de la via publica o des dels espais interiors de l activitat de publica
CARTELLERA MUNICIPAL ~ 13-11-2014 ~ Serveis generals ~ Secretaria
han tret totes les dades de caracter personal que contenen per tal de donar compliment a la legislacio ... proteccio de dades. caracter ordinari hora que comença 9.10 hores hora que acaba 11.35 ... mompel tusell secretaria de la corporacio. ordre del dia 1 aprovacio si s escau de l acta de la ... adults curs 2010- 2011. 5 relacio de decrets des del dia 15 fins al 19 de novembre de 2010 6 precs i ... la sessio de la junta de govern local ordinaria del dia 25 de novembre i de conformitat amb allo que ... disposa a l article 110 del decret legislatiu 2 2003 de 28 d abril pel qual ... i de regim local de catalunya i l article 109 del rof es proposa la seva aprovacio. 2.- aprovacio ... a les diferents partides que s han d aplicar del vigent pressupost ordinari i unic per l exercici ... a les partides pressupostaries corresponent del pressupost de la corporacio municipal de l any ... publica s ha presentat una al.legacio per part del sr. bbg el qual al.lega la nul.litat de ple dret ... acord d aprovacio inicial de l esmentat projecte conte tots els requisits exigits per la normativa ... inscripcio de la fundacio al servei d inspeccio del departament d accio social i ciutadania de la ... de conformitat amb l establert a l article 37 del roas. ates que per altra banda el contingut ... del projecte en exposicio publica tampoc ha estat ... de conformitat amb allo que disposa l article 37 del decret 179 1995 de 13 de juny pel que s aprova ... per no haver acreditat algun vici de nul.litat dels fixats a l art. 62 de la llei 30 1992 de 26 de ... regim juridic de les administracions publiques i del procediment administratiu comu en relacio a l ... d aprovacio inicial del projecte d obra per a la construccio d un
Notícies ~ 11-11-2014 ~ Servei a les persones ~ Cultura
la biblioteca i tot el que hi te a veure llibres contes activitats espais lectures ... terminis i ... tipus de public. tambe se n fara difusio a traves dels canals habituals de la biblioteca facebook ... iiiinstagramnstagramnstagramnstagram amb motiu del 95e aniversari de la biblioteca el dia 8 de ... https www.facebook.com biblioteca.canetdemar horarihorarihorarihorari matins dijous i divendres ... tardes de dilluns a divendres de 16 a 20.30 bases del concurs instants instagram 2014 qui podran ... implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. com els participants ... biblioque14 les imatges participants no poden contenir material obsce sexualment explicit violent ... participant. quan el periode de participacio sera del dia 10 al dia 30 de novembre de 2014. el tema s ... biblio... que entre tu i les biblioteques llibres contes espais lectures activitats actes... votacions ... periode de votacio sera del dia 3 al dia 16 de desembre de 2014. vot popular ... biblioteca creara un album a la seva pagina del facebook on es publicaran les imatges ... veredicte i premis hi haura dos premis el del jurat dotat amb 60 i el de votacio popular dotat ... la biblioteca p. gual i pujadas i tambe a traves dels canals habituals de la biblioteca facebook
CARTELLERA MUNICIPAL ~ 10-11-2014 ~ Serveis generals ~ Secretaria
han tret totes les dades de caracter personal que contenen per tal de donar compliment a la legislacio ... proteccio de dades. caracter ordinari hora que comença 9.30 hores hora que acaba 10.15 ... secretaria accidental de la corporacio. ordre del dia 1 aprovacio si s escau de l acta de la ... inscrites com a demandants d ocupacio en el marc dels plans ocupacionals locals 4 aprovacio de la ... 14 i 15 de maig de 2011 8 relacio de decrets des del dia 4 fins al dia 15 d abril de 2011 9 precs i ... la sessio de la junta de govern local ordinaria del dia 14 d abril i de conformitat amb allo que es ... a l article 110 del decret legislatiu 2 2003 de 28 d abril pel qual ... i de regim local de catalunya i l article 109 del rof per unanimitat se n acorda l aprovacio. 2.- ... a les diferents partides que s han d aplicar del vigent pressupost ordinari i unic per l exercici ... a les partides pressupostaries corresponent del pressupost de la corporacio municipal de l any ... inscrites com a demandants d ocupacio en el marc dels plans ocupacionals locals l alcalde president ... allo que es disposa a l article 113.1.d del reial decret 2568 1986 de 28 de novembre pel ... locals resol retirar aquest punt de l ordre del dia. 4.- proposta d acord de pagament de la ... de la participacio en activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb fons publics a ... de subvencions en activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb fons publics i ... de la participacio en activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb fons publics ... nre. activitats import subvencio ampa escola turo del drac 4 2.000 ampa escola misericordia 12 5.200 ... de juny de 2009 va aprovar efectuar el pagament dels imports de la bestreta a cadascuna de les
Agenda ~ 08-11-2014 12:00h ~ Sense àrea
hora del conte contes d arreu amb la gina-contacontes lloc ... la gina-contacontes ens explicara contes que pertanyen a diferents cultures i ho fara ... haura de col.laborar i ajudar la gina. cartell hora del conte - 8 de novembre de 2014 cartell hora ... conte - 8 de novembre de 2014 fitxer arxiu acrobat-pdf ... 238 96kb hora_conte_081114.pdf format acrobat-pdf pagines 1 ... p. gual i pujadas canet de mar l hol hol hol horaaaa deldeldeldel conteconteconteconte dissabte 8 ... novembre de 2014 a les 12 del migdia
CARTELLERA MUNICIPAL ~ 05-11-2014 ~ Serveis generals ~ Secretaria
han tret totes les dades de caracter personal que contenen per tal de donar compliment a la legislacio ... proteccio de dades. caracter ordinari hora que comença 20.00 hores hora que acaba 20.15 ... daniel martin enrique interventor municipal ordre del dia 1 aprovacio si s escau de l acta de la ... relacio de despeses 4 aprovacio bonificacio del 5 de la taxa d escombraries per l any 2014 de ... situats a la planta segona de l edifici del passeig de la misericordia xx 8 relacio de ... des del dia 14 al 18 de juliol de 2014 9 precs i ... amb allo que es disposa a l article 110 del decret legislatiu 2 2003 de 28 d abril pel qual ... i de regim local de catalunya i l article 109 del rof per unanimitat se n acorda l aprovacio. 2.- ... judicials d assumptes municipals 2.1.- escrit del jutjat de primera instancia i instruccio numero ... 27 de juny de 2014 de la magistrada jutgessa nbr del jutjat del social numero 6 de barcelona del ... se n dona compte. 2.3.- diligencia d ordenacio del secretari jiar de data 10 de juliol de 2014 del ... contencios administratiu numero 5 de barcelona amb ... a les diferents partides que s han d aplicar del vigent pressupost ordinari i unic per l exercici ... a les partides pressupostaries corresponents del pressupost de la corporacio municipal de l any ... 4.- aprovacio de la bonificacio del 5 de la taxa d escombraries per l any 2014 de ... a la taxa per recollida tractament i eliminacio dels residus recull a l article 5 sobre beneficis ... el seguent 1. l ajuntament atorgara bonificacio del 5 en la taxa de recollida i tractamentd ... medi ambient es detecti un lliurament irregular dels residus no s aplicara la bonificacio. ates que
CARTELLERA MUNICIPAL ~ 03-11-2014 ~ Serveis generals ~ Secretaria
extraordinari. sera a les 20.30 hores amb l ordre del dia seguent 1 aprovacio inicial modificacio ... gener de 2014 5 aprovacio renuncia representant del grup municipal del pp i el del grup municipal d ... de la fundacio els garrofers i nomenament dels nous representants documents acta ple 05 11 ... de canet de mar acta de la sessio extraordinaria del ple municipal de data 5 de novembre de 2014 ... extraordinari hora que comença 20.38 hores hora que acaba 21.15 hores lloc sala de plens ... martin enrique interventor municipal. ordre del dia 1 aprovacio inicial modificacio ordenances ... gener de 2014 5 aprovacio renuncia representant del grup municipal del pp i el del grup municipal d ... de la fundacio els garrofers i nomenament dels nous representants s iu 2 carrer ample 11 08360 ... recorda a la sala que les intervencions dels grups municipals aniran de menor a major ... ple. dit aixo dona pas al primer punt de l ordre del dia. 1.- aprovacio provisional de les ordenances ... modificacio de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. el text refos de la llei ... modificacio de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. en el cas d imposicio de nous ... hauran d aprovar-se simultaniament a l adopcio dels respectius acords d imposicio. l article 16.1 ... fiscals contindran com a minim la determinacio dels elements tributaris el regim de declaracio i d ... fiscals els acords de modificacio hauran de contenir la nova redaccio dels preceptes afectats. la ... dels textos actualitzats de les ordenances fiscals ... servir com a eina normativa fonamental de gestio dels tributs locals i alhora comunicacio informativa ... 3 de la llei general tributaria i l article 12 del text refos de la llei reguladora de les hisendes
CARTELLERA MUNICIPAL ~ 29-10-2014 ~ Serveis generals ~ Secretaria
han tret totes les dades de caracter personal que contenen per tal de donar compliment a la legislacio ... proteccio de dades. caracter ordinari hora que comença 19.20 hores hora que acaba 19.55 ... daniel martin enrique interventor municipal ordre del dia 1 aprovacio si s escau de l acta de la ... 3 aprovacio relacio de despeses 4 acceptacio dels ajuts economics del cataleg de serveis 2014 i ... seu regim regulador en el marc del pla xarxa de governs locals 2012-2015 de la ... al carrer vall xx. 12 relacio de decrets des del dia 7 al 11 de juliol de 2014 13 precs i ... la sessio de la junta de govern local ordinaria del dia 17 de juliol de 2014 i de conformitat amb ... que es disposa a l article 110 del decret legislatiu 2 2003 de 28 d abril pel qual ... i de regim local de catalunya i l article 109 del rof se n proposa l aprovacio. 2.- donar compte ... juliol de 2014 emesa per la secretaria judicial del jutjat contencios administratiu num. 15 de ... a les diferents partides que s han d aplicar del vigent pressupost ordinari i unic per l exercici ... a les partides pressupostaries corresponents del pressupost de la corporacio municipal de l any ... 4.- acceptacio dels ajuts economics del cataleg de serveis 2014 i del seu regim ... en el marc del pla xarxa de governs locals 2012-2015 de la ... de 2014 va aprovar entre d altres la concessio del seguent ajut actuacio import concedit centre ... de conformitat amb la proposta de la regidoria delegada de cultura s acorda per unanimitat primer.- ... ajut de la diputacio de barcelona en el marc del el pla xarxa de governs locals 2012-2015 ... i aprovacio bases especifiques i convocatoria del proces selectiu per a la provisio per promocio
CARTELLERA MUNICIPAL ~ 29-10-2014 ~ Serveis generals ~ Secretaria
han tret totes les dades de caracter personal que contenen per tal de donar compliment a la legislacio ... proteccio de dades. caracter ordinari hora que comença 21.41 hores hora que acaba 22.35 ... daniel martin enrique interventor municipal ordre del dia 1 aprovacio conveni col.laboracio amb ... 2014 desenvolupament de la sessio 1.- aprovacio del conveni de col.laboracio amb caritas parroquial ... de les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veins. ... la valoracio tecnica de les necessitats per part dels serveis socials de l ajuntament de canet de mar ... col.laborara en la compra dels aliments complementaris de primera necessitat ... falta a mes de participar en tota l organitzacio del projecte - atencio a les demandes puntuals d ... disposa l entitat - organitzacio i funcionament del rober - qualsevol altra activitat programa ... d ingres responsabilitats civils derivades de delicte contra la hisenda publica declarades per ... 00 que es pagara en dos terminis una bestreta del 50 durant l any 2014 i l altre 50 una vegada ... per la compra d aliments de primera necessitat del projecte canet aliments. sisena.- es obligacio ... - aplicar estrictament la subvencio al fi objecte del conveni - fer constar la col.laboracio o ... de l ajuntament en la publicitat dels actes. - facilitar la fiscalitzacio de l ... sobre el compliment dels fins. - comunicar l obtencio d ajuts de tercers ... - justificar documentalment la realitzacio del fi public. - presentar la documentacio requerida ... els termes de la sol.licitud sempre fetes dins del periode al que es circumscriu la subvencio. b un ... i les inversions de l activitat amb identificacio del creditor i del document el seu import data d
CARTELLERA MUNICIPAL ~ 29-10-2014 ~ Serveis generals ~ Secretaria
han tret totes les dades de caracter personal que contenen per tal de donar compliment a la legislacio ... proteccio de dades. caracter ordinari hora que comença 19.18 hores hora que acaba 19.26 ... daniel martin enrique interventor municipal ordre del dia 1 aprovacio si s escau de l acta de la ... 3 acceptacio de la subvencio atorgada en el marc del pla unic d obres i serveis de catalunya de la ... anys 2014-2015 4 relacio de decrets des del dia 18 al 22 d agost de 2014 5 precs i preguntes ... amb allo que es disposa a l article 110 del decret legislatiu 2 2003 de 28 d abril pel qual ... i de regim local de catalunya i l article 109 del rof per unanimitat sen acordal aprovacio. carrer ... a les diferents partides que s han d aplicar del vigent pressupost ordinari i unic per l exercici ... a les partides pressupostaries corresponents del pressupost de la corporacio municipal de l any ... acceptacio de la subvencio atorgada en el marc del pla unic d obres i serveis de catalunya de la ... institucionals en el marc de la convocatoria del pla unic d obres i serveis de catalunya 2013- ... 49.000 00 34.300 00 2013 4 reurbanitzacio del c sant pere 284.145 21 198.901 65 2014 5 ... 93 81.390 35 2014 6 instal.lacio de la calefaccio dels vestidors del pavello 3.487 28 2.441 09 2013 ... mesures en relacio amb les anualitats 2014 i 2015 del pla unic d obres i serveis de catalunya es resol ... despeses de reparacions manteniment i conservacio del pla unic d obres i serveis de catalunya per als ... i conservacio per als anys 2014 i 2015 en el marc del pla unic d obres i serveis de catalunya que per ... a tots els efectes. 4.- relacio de decrets del dia 18al 22 d agost de 2014 num. data resum 1167 ... 08 2014 canvi de nom de cementiri 1172 19 08 2014 delegacio presidencia comissio seguiment atorgament
Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
canetdemar@canetdemar.cat
^