Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimecres, 10.06.2020
  • Concepte

    S’informa que, de conformitat amb l'article 3 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel que es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques, en data 8 de juny de 2020 s’ ha publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició pública de la matrícula de quotes nacionals de l’Impost sobre Activitats Econòmiques comprensiva dels subjectes passius per quota nacional que tenen la seva adreça fiscal a Canet de Mar, aprovada per l'Administració tributària de l'Estat (https://bop.diba.cat/temp/06_022020006797.pdf).

  • Exposició pública
    La matrícula romandrà a disposició del públic a partir del dia 9 de juny i durant 15 dies naturals, això és fins el dia 23 de juny, a la seu electrònica de l´Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (https://orgtn.diba.cat/ca).