Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dijous, 25.01.2018
 • Concepte

  Procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de treballadors/es socials, (grup A2) per cobrir diverses necessitats de caràcter temporal de l’Ajuntament de Canet de Mar.

  Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les Bases generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig de 2010, i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny de 2010.

 • Tipus de contracte
  El tipus de relació serà de personal laboral temporal.
 • Termini de presentació
  Presentació d'instàncies fins al dilluns 5 de febrer.
 • Lloc de presentació d'instàncies
 • Documents relacionats

  Documents eliminats per contenir dades personals dels i les aspirants a la plaça.

  L'arxiu segellat especificat no existeix

  L'arxiu segellat especificat no existeix

  L'arxiu segellat especificat no existeix

  L'arxiu segellat especificat no existeix

  25-01-2018 09:58:04  edicte
  CATCert certifica que en data 25-01-2018 09:58:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.