Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimarts, 02.04.2013
 • Concepte

  El proper dijous, 4 d'abril de 2013, es farà un Ple ordinari a les 20.30 hores a la Sala de plens de l'Ajuntament de Canet de Mar, amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 31.01.13
  2. Informe sobre l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet pagades entre l’1 d’octubre de 2012 i el 31 de desembre de 2012, així com de la Fundació Els Garrofers corresponent als trimestres dels exercicis 2011 i 2012
  3. Donar compte del Decret 314/2013, de 21 de març, de l’Alcaldia de canvi de denominació de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
  4. Aprovació modificació Ordenança fiscal núm. 21: taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat
  5. Aprovació modificació Ordenança reguladora de les autoritzacions de les terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar
  6. Resolució recurs de reposició presentat per Sorea, SA contra l’acord del Ple de 31.01.13
  7. Proposta de resolució de l’expedient d’interpretació del contracte de concessió del servei municipal de subministrament d’aigua potable
  8. Declaració de deserta de la licitació del contracte de la plaça Mercat
  9. Aprovació reconeixement de l’Associació Voluntaris Protecció Civil Canet de Mar –any 2012- com a única vinculada al municipi
  10. Aprovació pròrroga conveni Oficina Local d’Habitatge amb Agència Catalana de l’Habitatge
  11. Aprovació modificació estatuts Hospital residència Guillem Mas de Canet de Mar
  12. Ratificació modificació estatuts Consorci Promoció Turística
  13. Concessió compatibilitat funcionari
  14. Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC, UMdC i PSC relativa a la defensa de l’autonomia local i les competències de la Generalitat en l’organització territorial i règim local
  15. Moció presentada pels grups municipal de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral
  16. Moció presentada pels grups municipals d’ERC i PSC per implantar un pla d’actuació municipal davant de casos de desnonaments per insolvència sobrevinguda
  17. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per un país lliure de retallades
  18. Precs i preguntes
 • Documents relacionats
  Acta ple 04/04/2013 - revisat

  Acta ple 04/04/2013 - revisat

  Fitxer: Ple_130404_revis.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 143
  Mida: 6,14 MB