Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dilluns, 20.03.2017

Aquest dijous, 23 de març, s'inicia el període de preinscripció als centres educatius per als estudis que formen part de l'ensenyament reglat en centres sufragats amb fons públics. Preneu nota dels períodes, terminis i documentació necessària:

Què és la preinscripció als centres educatius?

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

•    conèixer el calendari de tot el procés,
•    consultar els centres i l'oferta de places escolars,
•    conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los,
•    presentar la sol·licitud i la documentació en el terminis establerts.

Les sol·licituds s'ordenen a partir de l'aplicació dels criteris de prioritat.

Dates i terminis per al curs 2017 - 2018

La resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, DOGC 8.3.2017 aprova les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

 • Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
 • Del 23 de març al 7 d'abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.
 • Del 2 al 12 de maig per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi i, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-ho directament. Ho publicarem quan disposem d'aquesta informació.
 • Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.
 • Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).
 • Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
 • Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults qeu segueixen el seu calendari.
 • Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.
 • De l'1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.
 • Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.
 • Ensenyaments artístics superiors: els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.


Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 3. Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixin de centres i ensenyaments adscrits.

A l'ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics al web de la Generalitat, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.


Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.


Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

a)  Criteri específic:  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

b)  Criteris generals:

1- Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu). Barem 40 punts.

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Documents

•    cap, si es tracta del mateix centre
•    si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

2 - Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem:

•    Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
•    Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Documents:

•    Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
•    Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
•    Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

3 - Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec. Barem: 10 punts

Documents:
•    acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.


 4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts

Documents
•    Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
•    Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitatpermanent per al servei o inutilitat.


c) Criteris complementaris:

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts

Documents
•    original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

2.  L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. Barem: 10 punts

Documents

•    informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i especifiqui de quina malaltia es tracta. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.
 

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys). Barem: 5 punts

Documents
•    cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.


Més informació:

Web de la preinscripció - Generalitat de Catalunya

Disposició DOGC preinscripció

Resolució DOGC preinscripció

Fitxer: disposicio_DOGC_preinscripcio.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 23
Mida: 109,98 kB

Portes obertes als centres de Canet

Si teniu dubtes, també podeu contactar amb l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament, al telèfon 93 795 46 25.