Ajuntament de Canet de Mar
Pancarta 13
Pancarta 11
sant jordi
Pancarta 09
Pancarta 05
Pancarta 02
Pancarta 12
Pancarta 07
pancarta 15
Pancarta 03
Pancarta 06
Canet Rock 014
Pancarta 08
Pancarta 14
Pancarta 01
Pancarta 10
Canet Rock 014
Pancarta 04
COMUNICATS OFICIALS
L'Ajuntament despublica les actes de la Junta de Govern Local i en fa una revisió d'acord amb la Llei de Protecció de Dades

A l'espai d'informació oficial del web institucional, hem editat un text explicatiu de per què hem procedit a despublicar les actes de la Junta de Govern Local que durant els darrers 10 anys hem anat publicant periòdicament. Ho hem fet per tal de donar compliment a la normativa de protecció de dades. Tot i així, aquest Ajuntament manté la voluntat d'avançar en la difusió i la publicació de continguts informatius d'interès ciutadà i la presa de decisions dels òrgans col·legiats en són una mostra. La solució que hem acordat és la de publicar, en la mesura que sigui possible, una versió retocada de les actes de la Junta de Govern. Això vol dir que es revisaran una a una totes les actes i es procedirà a anar ocultant les dades de persones físiques. Ho farà el personal de Comunicació i gestió de la informació, responsables de l'actualització del web i la seu electrònica, amb la supervisió i el suport de la Secretaria municipal. Aquest és el text que trobareu si accediu a l'apartat de les actes de Junta de Govern Local:

D'acord amb el dictamen CNS 6-2011 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la publicació de les actes de la Junta de Govern Local a la web municipal, les sessions d´aquest òrgan no tenen caràcter públic, tal i com estableixen els articles 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 156.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

En el mateix sentit, l'article 113.1 b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i la tramesa a la comunitat autònoma i l'Administració de l'Estat, i de la tramesa d'una còpia de l'acta a tots els membres de la corporació.

Des de l'Ajuntament de Canet de Mar, amb clara voluntat de transparència de cara a la ciutadania pel que fa a les decisions preses pels càrrecs electes en l'exercici de les seves funcions, hem publicat les actes de les Juntes de Govern Local des de l'any 2004, poc temps després que el web institucional entrés en funcionament. Per tal de ser fidels a aquesta voluntat de govern obert, en la mesura que sigui possible, publicarem una versió de les actes a les quals haurem tret tota referència a dades de persones físiques.  Per tot això, hem retirat d'aquest web les actes que hi teníem publicades fins ara i que responien, com hem dit, a l'única voluntat d'oferir als ciutadans el dret d'accés a la informació en poder de l'administració pública i de transparència i bon govern.

Informació oficial - Junta de Govern Local

Informació publicada el 17 de juliol de 2014
Compartir:Comparteix al facebookCompartir a Twitter
Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar//T.937 943 940 - F.937 941 231//canetdemar@canetdemar.cat